Fest foto sútaž 2014

Propozície súťaže

 FEST FOTO SÚŤAŽ

 Fotografická súťaž 2014 v rámci projektu MOSTY – Martinského cestovateľského festivalu

2. ročník súťaže o najlepšie tematické fotografie pre deti i dospelých

banner-fest-foto

Termín konania bol 8. novembra 2014 o 16.00 hod. – odovzdanie cien, otvorenie súťažnej výstavy fotografií v priestoroch Domu kultúry Strojár v Martine.


Téma: Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa (ľudia a ich osudy, ľudské emócie, spôsob života, stravovania, bývania a pod.) – téma umeleckej fotografie zachytáva myšlienku presadzovania tolerancie medzi ľuďmi prostredníctvom poznania kultúr a ich špecifík.


Výsledková listina

Mená ocenených nad 16 rokov:

1. miesto Viera Poláková
2. miesto Michaela Žoncová
3. miesto Nina Chribiková

čestné uznanie – Tobiáš Fúčela
čestné uznanie – Gustáv Hegedűš
čestné uznanie – Marián Poliak

Mená ocenených v kategórii do 16 rokov:
čestné uznanie s cenou Klára Hudecová


[pe2-gallery album="http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/104994598351907884818/albumid/6080757255814298321?alt=rss&hl=en_US&kind=photo" ]


Uzávierka prihlášok a odovzdaných fotografií v elektronickej podobe:

Súťaž ukončená! Gratulujeme výhercom.


button-prihlaska-nad-16 button-prihlaska-do-16

 

I. Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotograf.

2. Súťaž sa koná v dvoch kategóriách: autori do 16 rokov a autori nad 16 rokov.

3. Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátora pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

4. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť fotografie, nespĺňajúce kritériá morálnych zásad.

5. Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu projektu MOSTY – Martinského cestovateľského festivalu, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách, alebo plagátoch, bez nároku na honorár.

6. Účastník súťaže súhlasí s prípadným predajom vytvorených fotografií. Zisk z predaja tlačenej fotografie bude v plnej výške použitý na obnovu značených turistických chodníkov v Turci.

7. Každý tvorca môže prihlásiť do súťaže maximálne 6 fotografií.

8. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné práce všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, e-mail, vek autora, názov fotografie. V opačnom prípade nebudú práce do súťaže prijaté.

9. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku.

10. Autor svojím podpisom v prihláške potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a súhlasí s podmienkami súťaže.

11. Mená osôb, ktoré získali diplomy a ceny, budú k dispozícii tri dni po vyhlásení výsledkov na adrese www.cestoklubmartin.sk a www.tks.sk,  ďalej na FB stránkach Martinského klubu priaznivcov cestovania a Turčianskeho kultúrneho strediska.

12.  Organizátorom vybraná kolekcia fotografií bude v období po konaní festivalu vystavená na atraktívnom mieste v Turci, prípadne v širšom okolí na území Slovenska.

 II. Technické podmienky:  

Fotografie je potrebné uložiť vo formáte JPG. Fotografiu je potrebné zaslať v kvalite, ktorá umožní tlač fotografie veľkosti 40 cm na 60 cm. Možno ich zaslať elektronicky alebo na nosiči doručiť poštou, príp. osobne na adresu Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

 III. Súťažná téma spoločná pre obe kategórie:

Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa (ľudia a ich osudy, ľudské emócie, spôsob života, stravovania, bývania a pod.) – téma umeleckej fotografie zachytáva myšlienku presadzovania tolerancie medzi ľuďmi prostredníctvom poznania kultúr a ich špecifík.

 IV. Hodnotenie súťaže:

1. Odborná porota vyhodnotí práce, uskutoční výber prác na výstavu, na otvorení výstavy zanalyzuje za účasti autorov ich práce z viacerých aspektov, predovšetkým posúdi umeleckú a technickú stránku prác.

2. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v oboch kategóriách tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšiemu umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách.

3. Organizátor si vyhradzuje právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť, alebo udeliť ceny navyše.

4. Výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci projektu MOSTY – Martinského cestovateľského festivalu, a to: 8. 11. 2014 počas otvorenia výstavy súťažnej kolekcie, ktorá sa začne o 16.00 hodine v priestoroch Domu kultúry Strojár v Martine.

Celková hodnota odmien pre výhercov ponúkaných organizátorom súťaže je cca 200 EUR vo vecných cenách.

 


Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Radoslav Pančík, metodik Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,

Divadelná 5, 036 01 Martin

tel. 043/4132394, mob. 0917/494 708

e-mail: radoslav.pancik@gmail.com, www.tks.sk,

www.cestoklubmartin.sk


fest-foto-sutaz-2014-rgb

 

Organizátori:

Martinský klub priaznivcov cestovania

Žilinský samosprávny kraj

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

 

Podujatie podporili:

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z programu SPPoločne

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed